0

Eryaman Elektrikçi Metin Usta | ALO Bizim Usta | Acil Elektrikçi
7/24 Elektrik Arıza Servis Elektrik Şakaya Gelmez, Ehliyetsiz Kişilerle Riske Girmeyin, Yetki Belgeli Elektrik, Arıza, Tesisat, Montaj, Tamirat, Piriz; Anahtar; Lamba, Abajur, Avize, Montaj, Tamir, Bakım, Sistem Yenileme, Eryaman, Çayyolu, Ümitköy, Batıkent, Etimesgut, Elvankent, Sincan, Fatih, Ücretsiz Keşif ! Kornej Motaji. Eryaman Elektrikçi Metin Usta | ALO Bizim Usta | Acil Elektrikçi

Açık Devre (Open Circuit) : Devre anahtarının devreden akım geçmeyecek konumda olması durumu.
Adi Anahtar : Bir lambayı veya bir grup lambayı aynı anda aynı yerden yakıp söndürmeye yarayan anahtarlara denir.
Admitans (Admitance) : Alternatif gerilim devrelerinde empedans‘ın tersidir. Y ile gösterilir. Y=1/Z
Akım (Current) : İletkenin bir noktasından bir saniyede geçen elektron miktarı. Birimi Amper (A)’dir. I=V/R
Akım Yoğunluğu (Current Density) : İletkenin 1mm2’lik kesitinden geçen akım miktarına akım yoğunluğu denir. J harfi ile gösterilir. Birimi A/mm2’dir. J=I/S formülü ile hesaplanır. I=İletkenden geçen akım (A) S=İletkenin kesidi (mm2)
Akım yoğunluğu : Bir iletken kesitindeki akım şiddetidir.
Aktif Enerji : (Real Energy) Aktif gücün zamanla çarpımıyla elde edilen enerji. Mesela 10 kW’lık bir motor 2 saat çalışırsa 2×10=20 kWh aktif enerji harcar.
Aktif Güç (Real Power) : Birimi Watt olan görünür gücün faz açısının kosinüsü ile çarpımı ile elde edilen elektriğin iş yapan gücü. P=VxIxcosφ
Aktif Güç (P Watt) : Doğrudan elektrik enerjisi terimiyle çalışmak yerine belirli bir zaman diliminde enerjinin kullanım oranını kullanmak normal bir uygulamadır. Bu güç olarak tanımlanır. Gücün üç bileşeni vardır: aktif reaktif ve görünür.
Aktif güç veya gerçek güç : faydalı işlerin yapılmasıyla sonuçlanan enerjinin tüketildiği orandır. Örneğin bir dirençten akım geçtiğinde ısı verilir. P sembolü verilir ve Watt birimlerine sahiptir.
Akümülatör : Şarj edildiği zaman içinde elektrik enerjini kimyasl enerjiye ve deşarj edildiği zaman içinde kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir alettir.
Alçak Geçiren Filtre (Low Pass Filter) : Düşük frekansları geçiren alçak frekansları engelleyen filtre devresi.
Alternans (Alternans) : Her bir yarım saykıla alternans denir.
Alternans : Yarım periyotluk bir zaman dilimidir.
Alternatif Akım (Alternative Current) : Yönü ve büyüklüğü zamana göre sinüs dalgası biçiminde değişen akımdır.
Alternatif akım (AC) : Periyodik olarak yönü tersine çeviren bir elektrik akımı. Güç hatlarında güç taşımak için yaygın olarak kullanılır.
Amper Tur veya Amper devir : Bir elektrik bobinindeki sarım sayısının bu sarımlar üzerinden geçen akım ile çarpılmasıdır.
Amper : Amper elektrik akımının standart ölçü birimidir. Bazen Amp olarak yazılır.
Ampermetre (Ampermeter) : Doğru veya alternatif akım devrelerinde alıcının çektiği akımı ölçen ölçü aleti olup devreye seri bağlanır. Ampermetreler (A) harfi ile belirtilir.
Amplitüd veya Amplitude : Bir Sinyalin genişliğini vurgular. Diğer bir ifadeyle dalganın boyunu ifade eder. Voltaj yada dalganın aldığı son şekil maksimum değeri ifade eder. Alternatif elektrik büyüklüğüdür.
Ampul : İçinde elektrik akımıyla akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan havası boşaltılmış cam bir küreden oluşur. Tungsten den imal edilen flaman teli havası alınmış veya tepkimeye girmeyen bir gaz ile doldurulmuş cam bir kürenin (ampulün) içine konularak havadan izole edilir. Lamba; cam kürenin içine gömülmüş duy adı verilen vidalı terminal soketlerine uygulanan gerilim ile çalışır.
Anahtar (Switch) : Devreyi açıp kapatmaya yarayan araçlardır.
Anma Akımı (Rated Current) : Bir elektrikli alet veya makinanın gerek ısınmasına gerekse çalışmasına ilişkin yapılan hesapların dayandırıldığı olağan çalışma akım değeri.
Anma Değeri (Rated Value) : Bir bileşen aygıt ya da donatım için çoğunlukla yapımcısı tarafından atanmış ve belirli çalışma koşullarında geçerli nicel değer.
Anma Frekansı (Rated Frequency) : Elektrikli bir aletin çalışma sınırlarının ve test koşullarının tanımlanmasını sağlamak üzere belirtilmiş frekans değeri.
Anma Gerilimi (Rated Voltage) : Bir elektrikli alet veya makinanın gerek gerilim sınırlarının gerekse işlemesine ilişkin hesapların dayandırıldığı gerilim değeri.
Anma Hızı (Rated Speed) : Döner makinalarda bir motorun en büyük dönme hızı.
Armatür (Armatur) : DC veya üniversal elektrik motorlarında motorun dönen parçası.
Aşırı Yük (Overload) : Bir elektrikli alete veya elektrik sistemine taşıyabileceğinden çok fazla elektriğin veya yükün yüklenmesi.
Atom : Bütün cisimlerin en küçük parçasıdır aklınıza gelebilecek bütün cisimler hava su katı malzemeler ve hatta bütün canlıların yapısında atom bulunur. Atom gözle görülemeyecek kadar çok çok küçüktür.
Avometre : Multimetre Ampermetre Voltmetre Ohmmetre; Amper Volt Ohm ölçebilen elektronik cihazlardır.
Aydınlatma Armatürü (Lighting Fixture) : Lambaların bir veya birden çoğunu bünyesinde taşıyan onlara dekoratif bir görünüm veren ve bazen de olumsuz dış etkilerden koruyan aydınlatma araçlarıdır.
Aydınlatma Şiddeti (Luminous Intensity) : Aydınlanan bir yüzeyin 1 m2’sine bu yüzeyi aydınlatan ışık kaynaklarından gelen ışık akılarının toplamıdır. Birimi Lüx (lx) veya lümen/m2
Balast (Ballast) : Floresan lambalarda ilk anda lambaya enerji uygulanıp flamanların ısınması sonunda starter aracılığı ile flamanları ısıtmak ve atlama gerilimi oluşturmak ve lambanın yanmasından sonra çalışma geriliminin yaklaşık %50′si oranında gerilim düşümü meydana getirmek için kullanılan elektrik devre elemanı.
Baskı Devre (Printed Circuit) : Elektronik devre elemanlarının üzerine yerleştirildiği ve bu elemanlar arasındaki elektriksel bağlantının bakırlı yüzde oluşturulan yollarla sağlandığı plakalara baskı devre veya baskı devre kartı (Printed Circuit Board) (PCB) denir.
Besleme Gerilimi (Supply Voltage) : Bir devrenin çalışabilmesi için devreye uygulanan gerilim.
Bobin (Coil) : İletken bir telin nüve denilen bir malzeme üzerine ardışıl bir şekilde ve belli bir çapta sarılmasıyla elde edilen devre elemanı. Nüve yerine hava da olabilir.
Boşalma (Discharge) : Elektriksel potansiyeli çevresinden daha yüksek olan bir cismin yükünü yitirmesi veya gaz içerisinden akım geçmesi.
Buat (Conduit Box) : Elektrik tesisatlarında içerisinde iletkenlerin eklendiği ve dağıtımlarının yapıldığı ek kutularıdır.
Buton (Push Button) : Çağırma ve bildirim tesisatlarında devreye enerji verip kesmeye yarayan elemanlara buton denir.
Candela (Candela) : Bir atmosfer (101325 N/m2) basınç altında ve platinin ergime sıcaklığındaki (1769 oC ) bir siyah cismin 1/60000 m2 büyüklüğündeki yüzeyinin kendisine dik olan bir doğruda verdiği ışık şiddetine candela denir. I ile gösterilir.
Coulomb yasası : Yüklü parçacıklar arasındaki elektrostatik etkileşimi açıklayan bir fizik yasası.
Dağıtım (Distribution) : Elektrik enerjisinin ev ofis gibi kullanıcılara ulaştırılması.
Dağıtım Hattı (Distribution System) : Elektrik enerjisini son kullanıcılara ulaştıran elektrik enerji sistemi.
Delinme (Breakdown) : Gazlarda istenmeyen bir boşalma etkisiyle bir aralığın direncinin birden bire pratik olarak sonsuz olan değerden görece alçak bir değere düşmesi.
Desibel (Decibel) : İki sinyal seviyesinin oranını ölçen logaritmik ölçüm. dB ile gösterilir. dB=10log(Güç1/Güç2)
Devre (Circuit) : Elektrik akımının aktığı iletken veya iletkenlerden ve elektrik elemanlarından oluşan sistem.
Devrilme Momenti (Breakdown Torque) : Elektrik motorlarında bir motorun üretebileceği maksimum moment.
Dinamo (Dynamo) : Hareket enerjisini doğru akım elektrik enerjisine dönüştüren makinelere dinamo denir.
Direnç (Resistance) : Elektrik akımının akışına direnç gösteren ve iki kutbu arasında gerilim düşümüne neden olan devre elemanı. Birimi Ohm’dur. R=V/I
Direnç : Elektrik akımının akışını önleyen temel bir elektronik bileşen.
Diyot (Diode) : Anot ve katottan oluşan anodunun katoduna göre pozitif alternansta olması durumunda kapalı durumda olan ve akımı ileten kontrolsüz anahtarlama elemanı.
Diyot : Sadece bir yönde akım akışına izin veren bir elektronik bileşen.
Doğru Akım (Direct Current) : Zamana göre değeri değişmesine rağmen yönü değişmeyen pozitif (+) veya negatif (-) değerde olan akım.
Doğru akım (DC) : Sadece bir yönde akan bir akım türü (AC’den farklı olarak yönü tersine çevirir).
Doğrultucu (Rectifier) : Alternatif gerilimleri doğru gerilime dönüştüren devrelerdir. Tam dalga yarım dalga kontrollü veya kontrolsüz doğrultucular bulunmaktadır.
Doğruluk Tablosu (Truth Table) : Lojik (sayısal) devrelerde giriş değişkenlerinin alabileceği bütün olası değerlere karşı çıkış değerlerini gösteren tasarım ve analiz tablosudur.
Doruk-Watt : Güneş ışınlarını toplayan fotovoltaik panoların güçlerini ölçme birimidir. Güneş etkinliğine ve panonun yönlendirilmesine bağlı olarak değeri 1Wattır.
Duy (Lamp Base) : Elektrik lambasının vidalanarak veya takılarak elektrik tesisine bağlanmasını sağlayan gereçtir
Duyarlılık (Sensitivity) : Ölçü aletinde ölçülen büyüklüğün çok küçük değişimlerinin skala veya göstergede ifade edilebilmesidir.
Elektrik akımı : Elektrik akımı bir malzemeden elektrik yükünün akışıdır. Elektrik akımı için standart ünite amperdir.
Elektrik Dağıtımı (Distribution) : Elektrik enerjisinin 36kV gerilim altındaki hatlar ile yerleşim birimleri içinde nakli.
Elektrik devresi : Elektrik devresi elektrik akımının akmasına izin veren bir iletken tel ile bağlanan elektrik bileşenlerinin bir araya gelmesidir.
Elektrik potansiyeli : Elektrik potansiyeli devredeki iki nokta arasındaki elektrik yükündeki farktır. Aynı zamanda voltaj denir. Elektrik potansiyeli için standart birim volttur.
Elektrik Sayacı (Electric Meter) : Elektrik devrelerinde alıcıların harcadığı elektrik enerjisini yani harcanan güç ile zaman çarpımını ölçen ölçü aletleridir. sayaçlarda akım ve gerilim bobini olmak üzere iki bobin bulunur. Akım bobini devreye seri gerilim bobine devreye paralel bağlanır.
Elektrik yükü : Bu protonların (pozitif yük) ve elektronların (negatif yük) dengesine dayanan maddenin temel bir özelliğidir. Elektrik şarjı için standart birim coulomb’dur.
Elektromanyetizma (Electromagnetism) : Elektrik akımı ile elde edilen manyetik alana genel olarak elektromanyetizma denir.
Elektromanyetizma : Manyetik alanlar ve elektrik akımları arasındaki etkileşim.
Elektron : Tüm atomlarda bulunan bir temel atom altı parçacık olan elektronlar iletken bir malzemede bir atomdan diğerine akarak elektrik taşırlar.
Elektrostatik Voltmetre (Electrostatic Voltmeter) : Elektrostatik etkiden yararlanarak iki nokta arasındaki gerilimi ölçen alete elektrostatik voltmetre denir.
EMK (EMF – Electro Motor Force) : Elektromotor kuvvet elektrik devrelerinde devrenin açık olduğu ve devreden elektrik akımı çekilmediği durumda devredeki kaynağın iki kutbu arasındaki potansiyel farka denir. Elektromotor kuvvet emk harfleri ile tanımlanır ve sembolü ise E dir. Birimi V’dir.
Empedans (Impedance) : Alternatif gerilim devrelerinde kaynağa bağlı olan elemanın akıma gösterdiği dirençtir. Z ile gösterilir.
Empedans (Z Ohm) : Direnç artı alternatif akımın akışına reaktansın toplam karşıtlığı veya birleşik engelleme etkisi empedanstır. Empedans kelimesi Z’nin kısaltmasıdır ve birimi ohm’dur.
Endüktans (Inductance) : Bobinin birimi Henry olan elektriksel değeri.
Endüktans (L Henrys) : Bir indüktörden geçen akıma karşıtlık endüktanstır. Bu tıpkı bir direnç için direnç gibi bir devre özelliğidir. 
Endüktans : akım akışındaki herhangi bir değişikliğe karşıdır. Endüktansın birimi Henry (H) ve sembolü L’dir.
Farad : Kapasitans için standart ölçü birimi.
Fırça (Brush) : Elektrik motorlarında rotor akımının iletilmesi için kullanılan iletken parça.
Fider : Üretici ile müsteri arasındaki besleme hattıdır.
Fiş (Power Plug) : Bir aygıt veya uzatma kablosundaki iletkenleri prizdeki kontaklar aracılığı ile elektrik tesisi iletkenlerine birleştirmeyi veya bunlardan ayırmayı sağlayan bir araçtır.
Fosil Yakıt (Fossil Fuel) : Petrol kömür doğalgaz gibi doğada kendiliğinden oluşan yakıtlar.
Foto Diyot (Photodiode) : Işığa duyarlı olarak iletime geçen diyot. Daha çok sensörlerde kullanılır.
Foton (Photon) : Işığı oluşturan enerji paketlerin her birine foton denir
Frekans (Frequency) : Alternatif akımın veya gerilimin bir saniyedeki devir sayısının Hz (hertz) birimi ile ifade edilmesi.
Frekans : Herhangi bir elektrik sistemi doğru akım (dc) veya alternatif akım (dc) olmak üzere iki kategoriden birinden oluşur. DC sistemlerde akım sadece bir yönde akar. Enerji kaynağı tipik bir pilde olduğu gibi sabit bir elektromotor kuvveti korur. Elektrik sistemlerinin çoğu ac dir.
Frekans : akımın akış yönünü değiştirme oranıdır. Kısa biçim f’dir ve birimler saniyedeki devir sayısı veya Hertz’dir (kısa biçimli – Hz).
Frekansmetre (Frequency Meter) : Alternatif akım devrelerinde elektrik enerjisinin frekansını ölçen aletlerdir. Frekansmetreler devreye paralel bağlanır ve (Hz) şeklinde ifade edilir.
Genlik (Amplitude) : Sinüs biçimli periyodik bir büyüklüğün en yüksek değeri.
Gerilim (Voltaj) (Voltage) : Elektrik devresinde akım akmasına neden olan güç.
Girdap Akımı (Eddy Current) : Elektrik makinelerinin demir çekirdeğinde alternatif manyetik akı tarafından oluşturulan akımlar.
Görünür Güç (Apparent Power) : Birimi VoltAmper olan elektrik gerilimi ve akımının çarpımı ile elde edilen güç. P=VxI
Görünür Güç : Görünür güç pasif ve reaktif elemanların herhangi bir kombinasyonundan geçen akımın ürettiği toplam veya birleşik güçtür. Temsili U harfi verilir ve birimlerin volt-amperlerine (VA) sahiptir.
Güç Faktörü (Power Factor) : Devredeki akım ve gerilim fazörleri arasındaki açının cosinüsüne denir. GF=cosφ
Hava Aralığı (Air Gap) : Elektrik motorlarında stator ve rotor arasındaki boşluk.
Havya (Soldering Iron) : Lehim yapmakta kullanılan ısıtıcı alet.
Henry : Endüktans için standart ölçü birimi.
Hidroelektrik Santral (Hydroelectric Power Plant) : Su gücünün kullanılmasıyla elektrik enerjisi elde edilen santrallerdir
Işık Akısı (Luminous Flux) : Işık kaynağından yayılan ve gözün değerlendirebildiği ışınıma ışık akısı denir. Birimi Lümen (Lm)’dir. Φ ile gösterilir.
Işık Şiddeti(Intensity of Light) : Belli bir yöne doğru elde edilen görülebilen ışınıma ışık şiddeti denir. Birimi Candela (cd)’dır.
İletim Hattı (Transmission Line) : Elektrik enerjisini üretim merkezlerinden dağıtım merkezlerin taşıyan yüksek gerilim hatları.
İletken (Conductor) : Elektrik enerji kaynağı ile elektrik enerjisini kullanacak cihaz arasındaki elektrik akımının akışını sağlayan elektrik akımının taşındığı metal cisim.
İletken : Elektrik yükünün serbest akışını sağlayan bir malzeme. Bakır kablolama en yaygın kullanılan elektrik iletkenidir.
İndüktör : Elektrik akımındaki değişimlere direnen temel pasif bir elektriksel bileşen. İndüktörler genellikle bir manyetik çekirdeğin etrafında bazen bir tel sarılarak veya sarılarak yapılır. Bir endüktör için ölçü birimi Henry’dir.
İnverter (Inverter) : Doğru gerilimi alternatif gerilime dönüştüren araçlar.
İzolatör(İnsulator) : Elektrik devre parçalarını birbirinden ayırıp akımın geçişini engelleyen malzeme.
İzolatör : Elektronik bir şarjın serbestçe aktığı ve elektrik akımının akışını gerçekleştirmediği bir malzeme.
Jeneratör (Generator) : Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elektrik makinesi
Joule – Joule kavramı : (Joule etkisi olarak da bilinir) bir iletken üzerinden geçen elektrik akımı ile onun yarattığı ısı arasındaki ilişkiyi veren fiziksel bir kanundur.
Kadmiyum (Cadmium) : Simgesi Cd atom numarası 48 olan pil yapımında kullanılan kimyasal enerji.
Kalibrasyon (Calibration) : Belirli koşullar altında ölçü aletlerinin ölçtüğü değerlerin doğruluğunun karşılaştırılması ölçme hassasiyetinin belirlenmesi işlemi.
Kalkış Akımı (Starting Current) : Elektrik motorlarında motorun ilk kalkış anında çektiği akım. Genelde nominal akımın 5-7 katı kadar olur.
Kapalı Devre (Closed Circuit) : Devre anahtarının devreden akım geçecek konumda olması durumu.
Kapasitans (Capacitance) : Birimi Farad (F) olan kondansatörün elektrik enerjisini depo edebilme özelliğine kapasitans denir. kondansatörün elektrik enerjisini depo edebilme özelliğine kapasite denir.
Kapasitans : Yalıtkan bir malzeme ile ayrılmış herhangi iki iletken kapasitör veya kondansatörü oluşturur. Bir cihazın kapasitansı elektronları veya bir yükü tutma kapasitesidir. Ölçü birimleri faradlardır. Genellikle mikrofaradlar μF ve pikofaradları pF olarak adlandırılan daha küçük miktarlarda görürüz. Kapasitans yapıya bağlıdır.
Kesinti(Outage) : Elektrik enerji üretim iletim veya dağıtım sisteminin her hangi bir nedenden dolayı devre dışı kalması tüketicilere enerji sağlanamaması durumu.
Kesme Gücü (Breaking Capacity) : Anma şartları altında belirtilmiş bir gerilimde bir anahtarlama aygıtının ya da sigortanın kesebileceği beklenen akım değeri.
Kısa Devre (Short Circuit) : Elektrik akımının akımı kullanacak cihaz veya devre üzerinden geçmeden yolunu tamamlaması durumu.
Kısa devre : Farklı  gerilime sahip iki iletkenin birbirlerine kazayla dokunmalarından dolayı kısa devre meydana gelir ve bu esnada çok büyük akımlar oluşur.
Kinetik Enerji (Kinetic Energy) : Hareket halindeki cisimlerin sahip oldukları enerjidir. Ek=1/2xmxV2 olarak ifade edilir. Birimi joule’dur. m=cismin kütlesi (kg) V=cismin hızı (m/s)
Klemens (Electric Terminal) : Aydınlatma ve güç tesislerinde buat (ek kutusu) içinde eklerin (iletken bağlantılarının) yapılması için kullanılan gereçtir.
Kojenerasyon (Cogeneration) : Tek bir sistemde bileşik olarak hem ısı hem de elektrik gücü üretim sistemi.
Komutatör Anahtar (Double-Pole Switch) : İki ayrı lamba veya lamba grubunun bir yerden aynı anda veya ayrı ayrı yakılıp söndürülmesinde kullanılan anahtarlardır.
Kondansatör (Capacitor) : Karşılıklı duran ve aralarında fiziksel bir temas olmayan iki ayrı plaka ve plakalara bağlı iki ayrı iletken telden oluşan elektrik enerjisini depolamak amacıyla kullanılan devre elemanları.
Kondansatör : Elektrik yükünü depolayan temel bir elektrikli bileşen. Kondansatörler bir yalıtıcı ile ayrılmış iki elektrik iletkenden yapılır.
Kontaktör (Contactor) : Büyük güçteki elektromanyetik anahtarlara kontaktör adı verilir.
Kontrol Kalemi (Neon Tester) : Bir hatta elektrik olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan alet.
Korona (Corona) : Bir iletkenin yakın çevresinde oluşan iletkenin önemli ölçüde ısınmasına yol açmayan ve iletken etrafındaki elektrik alanının belli bir değeri aştığı uzay bölümü ile sınırlanan zayıf ışıltılı bir elektriksel boşalma.
Köprü Doğrultucu (Bridge Rectifier) : Dör adet diyotla yapılan alternatif gerilimi doğru gerilime dönüştüren devrelerdir.
Kroşe (Crochet) : Kabloların boruların duvar veya tavana tutturulmasına yarayan pvc veya sacdan yapılan gereçlerdir
Kumpas (Caliper) : Milimetrenin yüzde onu yüzde beşi ve yüzde ikisi oranında ölçüm yapılabilen aletlerdir.
Lehim Pastası (Soldering Flux Paste) : Lehimlenecek yüzeylerin yağdan ve zararlı kir ve oksitlerden temizlenmesini sağlayan malzeme.
Lermetre : Elektrik devrelerinde değişik amaçlar için kullanılan ve alıcı olarak görev yapan direnç bobin ve kondansatörün; direnç endüktans ve kapasite değerlerini ölçen ölçü aletleridir.
Lineer Sistem (Linear System) : Çıkış sinyalinin direk olarak giriş sinyaline bağlı olan sistem.
Lojik Kapıları (Logic Gates) : Lojik (sayısal) devrelerde mantıksal işlemler (ve veya değil gibi) yapan elektronik devre elemanlarıdır.
Lüksmetre (Luxmeter) : Aydınlatma şiddetini ölçen aletlere lüksmetre denir.
Lümen (Lumen) : ışık şiddeti 1 candela (cd ) olan bir nokta kaynaktan bir metre uzaklıkta ışınlara dik olarak konmuş 1 m2 lik yüzeye gelen ışık akısıdır.
Lüx (Lux) : 1 m yarıçaplı küre merkezinde bulunan 1 cd şiddetindeki kaynağın 1 m2’lik küre yüzeyine yaptığı aydınlanma şiddetidir.
Manyetik Akı (Ölçüm Birimi Weber’dir) : Bir iletkenden akım geçtiğinde o iletkenin etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu alan genellikle manyetik kuvvet çizgileri olarak sunulur ve manyetik akı alan içindeki manyetik akışın ölçüm terimini ifade eder.
Manyetik alan : Elektrik akımları ve manyetik malzemeler tarafından üretilen manyetik etki.
Manyetik Kuvvet Çizgileri (MMF) : Manyetik kuvvet çizgileri (MMF) bitişik iletkenler ve hatta kendisi üzerinde bir etkiye sahiptir. Bu etki en çok iletken bir bobin şeklinde olduğu gibi üst üste binerse belirgindir.
Monofaze : Elektrik enerjisinin iki iletken (Faz – Nötr arası 220 V) yardımıyla dağıtıldığı sistemdir.
Ohm (Ohm) : Elektriksel direnci ölçme birimi. Simgesi Ω’dur.
Ohm yasası : Denklem V = IR kullanılarak gerilim akım ve direnç arasındaki ilişkiyi açıklayan bir fizik yasası.
Ohm : Direnç için standart ölçü birimi.
Ohmmetre (Ohmmeter) : Bir direncin değerini ölçmek için kullanılan cihazdır.
Osiloskop (Oscilloscope) : Elektrik ve elektronik devrelerinde akım ve gerilimin değeri frekans ve faz farkı ölçümlerini dijital veya analog ekranda grafiksel olarak gösteren aletlerdir.
Özdirenç (Specific Resistance) : Birim uzunluk (1 metre) ve birim kesitteki (1mm2) iletkenin direncine özdirenç denir.
Öziletkenlik (Specific Conductance) : Özdirencin tersine öziletkenlik denir.
Pano (Cubicle) : Elektrik devresinin elektrik ekipmanlarının içerisinde bulunduğu sayaç giriş çıkışının içinde bulunduğu kutu.
Pensampermetre (Clamp Ammeter) : Akım ölçme işlemini daha pratik hale getirmek için ampermetre ve akım trafosu aynı gövde içerisinde birleştirilerek oluşturulmuş ölçü aletleridir. Aletin gövdesinden dışarı doğru açılan demir nüvesi pens gibi açılıp kapanacak şekilde yapılmıştır. Böylece akımı ölçülecek iletken kesilmeden pens içerisine alınır.
Pense (Pliers) : İletkenleri küçük parçaları tutmaya çekmeye sıkıştırmaya ve bükerek şekil vermeye yarayan bir alet olan pensenin sap kısımları izole edilmiştir.
Periyod (Period) : Bir saykılın tamamlanması için geçen zamana periyod denir.
Piezoelektrik (Piezoelectricity) : Yapısındaki atomların düzenli olarak dizilmemiş olan moleküller mekanik bir basınç altında kaldığında elektrik akımı oluşur veya tam tersi olarak elektrik akımı verilen bu maddelerin hacminde değişiklik olur. Buna piezoelektrik denir.
Pil : Kimyasal hücrelerden elektrik depolayan ve üreten bir cihaz.
Potansiyel Enerji (Potential Energy) : Cisimlerin bulundukları konum ya da şekil değişikliğine bağlı olarak sahip oldukları enerjidir. Ep=mxgxh olarak ifade edilir. Birimi joule’dur. m=cismin kütlesi (kg) g=yer çekimi ivmesi (m/s2) h=cismin yerden yüksekliği (m)
Priz (Electric Outlet) : Elektrik cihazlarına bir elektrik devresinden fiş aracılığı ile doğrudan veya uzatma kablosu ile enerji alınması için kullanılan araçtır.
PTC (Positive Temperature Coefficient) : Üzerindeki sıcaklık arttıkça direnci artan sıcaklık azaldıkça direnci azalan; yani direnci sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişen pozitif ısı katsayılı termistörler.
Reaktans : Kondansatörlerde ve indüktörlerde alternatif akım (ac) akışına karşıtlık reaktans olarak bilinir. Kapasitif reaktansın sembolü XC ve endüktif reaktansın XL’dir.
Reaktif Güç (Reactive Power) : Birimi Var olan görünür gücün faz açısının sinüsü ile çarpımı ile elde edilen elektrik makinelerinde mıknatıslanma için kullanılan güç. Q=VxIxsinφ
Reaktif Güç : Reaktif güç ister endüktans ister kapasitans olsun reaktif elemanlardan geçen akımın ürettiği güçtür. Temsili Q harfiyle verilir ve volt-amp-reaktif (VAR) birimlerine sahiptir.
Reaktif güç : bir kapasitör veya indüktör yükü ile bir jeneratör veya kapasitörler ve indüktörler arasındaki enerji değişim oranı olarak da düşünülebilir.
Regülasyon (Regulation) : Gerilimi sabit tutma işlemine denir.
Regülatör (Regulator) : Elektrik gerilimini sabit tutan cihazlardır.
Rezistans (Resistance) : Elektrik enerjisinden yararlı ısı elde etmek için ihtiyaç duyulan direnç değeri yüksek ve ısıya dayanıklı iletkenlere rezistans denir.
Rotor (Rotor) : Hareketli elektrik makinelerinde (motor jeneratör) ince sac tabakalarının üst üste konulmasıyla oluşturulmuş makinenin dönen parçası.
Röle (Relay) : Bobin palet ve kapak olmak üzere üç ana bölümden meydana gelen bir elektrik devresinin açılıp kapanmasını sağlayan elektromekanik anahtarlama elemanıdır.
Rüzgar Elektrik Santrali (Wind Power Plant) : Rüzgâr alan açık arazilerde rüzgârın etkisiyle rüzgâr türbinlerinde elde edilen mekanik enerji alternatör yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülen santrallere denir.
Saykıl (Cycle) : Alternatif akım veya gerilim sıfırdan başlar maksimum değerini alır ve sıfıra döner ters yönde de aynı işlem gerçekleşerek tekrar başlangıç noktası sıfıra döner. Akım veya gerilimin her iki yöndeki bütün değerleri almasına denir.
Selenoid (Selenoid) : Üzerindeki bobine enerji verilince kullanıldığı yere göre sıvı ve hava geçişini kontrol etmeye yarayan elektromekanik vanadır.
Senkron (Synchronous) : Eş zamanlı. Elektrik motorlarında döner alanın devir sayısına senkron hız denir.
Sigorta (Fuse) : Alternatif veya doğru akım devrelerinde elektrik tesisatını tesisata bağlanan elektrikli aletleri veya elektrik devrelerini aşırı akımlara karşı korumaya yarayan açma elemanıdır.
Silikajel : Silika jel laboratuvar ortamında üretilen günlük hayatta besinlerin bitkisel ürünlerin deri eşyaların kimyasal boya ve bozulabilecek çoğu şeyin nemini alarak bozulmasını engelleyen bir sodyum silikattır. Bu madde 1919 yılında Johns Hopkins Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Walter A. Patrick üzerine patentlidir. Madde büyük kumsu yapıdadır. Madde nemle beraber renk değiştirir.
Sorti : Enerjinin anahtar prize getirilmesine kadar oluşan tesisat.
Starter (Fluorescent Starter) : İçi neon gazı ile doldurulmuş cam bir balon içinde iki elektrodu bulunan silindir şeklinde bimetal şeritten oluşmuş floresan lambalarda ilk ateşlemeyi sağlayan elektrik devre elemanı.
Statik elektrik : Bir nesnenin yüzeyinde elektrik yükünün birikmesi. Şarj başka bir alana akmak yerine bir alanda kalır.
Şönt Kapasitör (Shunt Capacitor) : Reaktif (kapasitif) güç üreten sisteme paralel bağlı olan kondansatör grubu.
Takometre (Tachometer) : Devir sayısını ölçen aletlere takometre denir.
Talep Güç (Demand Power) : Enerji hattına bağlı olan yüklerin çalışması için ihtiyaç duyulan güç.
Termik Elektrik Santrali (Thermal Power Plant) : Kömür doğalgaz petrol ürünleri gibi fosil yakıtların yanmasıyla elde edilen ısı enerjisini kullanarak elektrik üreten santrallere termik elektrik santrali denir.
Termokupl (Thermocouple) : İki farklı metalden yapılmış sıcaklığı okuyarak elektrik sinyaline çeviren sıcaklık ölçüm aracı.
Topraklama : Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme (elektrot) bağlanmasıdır
Topraklama Menholü : Topraklama iletkenlerinin bağlandığı topraklama elektrodunun toprağa gömüldüğü kuyu.
Tornavida : Vidaları söküp takmaya yarayan alet. Farklı uçlarda tornavidalar bulunmasına rağmen en çok kullanılanı yıldız uçlu ve düz uçlu olan tornavidalardır.
Transformatör Trafo (Transformer) : Alternatif elektrik gerilimini veya akımını belirli oranda dönüştüren veya yükselten elektrik makinası. Giriş ve çıkış bobinlerinin sarım sayıları oranına göre çıkış gerilimi yükselir veya düşer.
Transformatör : İki sargı devresi arasındaki endüktif kuplaj kullanarak elektrik enerjisini aktaran bir elektriksel bileşen.
Transistör (Transistor) : Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanıdır. Base Emiter ve Kollektör uçları bulunan transistörlerde PNP veya NPN olmak üzere iki çeşittir.
Transistör : Elektronik sinyaller için bir geçit anahtar veya amplifikatör olarak hareket etmek üzere akım akışını düzenlemek için elektrik devresinde kullanılan bir yarı iletken cihaz.
Trifaze : Elektrik enerjisinin dört iletken (3 Faz ve 1 nötür fazlar arası 380v faz nötür arası 220v) yardımıyla dağıtıldığı sistemdir.
Vaviyen Anahtar (Three-Way Switch) : Bir lambayı veya bir grup lambayı iki ayrı yerden aynı zamanda veya farklı zamanlarda yakıp söndüren anahtar çeşididir.
Volt (Volt) : akım direnç gerilim potansiyel fark volt
Volt : Elektrik potansiyeli için standart ölçü birimi (voltaj).
Voltmetre (Voltmeter) : Doğru ve alternatif akım devresinin ya da devreye bağlı bir alıcının uçlarındaki gerilim değerini ölçmeye yarayan ölçü aleti olup devreye paralel bağlanır. Voltmetreler (V) harfi ile belirtilir.
Watt : Elektrik gücü için kullanılan standart ölçü birimi.Güç ölçü birimidir 1 wat = 1 jul/saniye 1 kilowat = 1000 W 1 MW = 1000 kW dır.
Wattmetre (Wattmeter) : Doğru ve alternatif akım devrelerinde alıcıların çektikleri elektriksel gücü ölçen aletleridir. Wattmetreler akım ve gerilim bobinlerine sahip olup akım bobini devreye seri gerilim bobini devreye paralel bağlanır. Güç hesaplamalarda (P) harfi ile ifade edilir.
Yan Keski(Side Cutter) : İletkenleri kesmek amacıyla kullanılan pense türü bir alet.
Yarı İletken (Semiconductor) : Elektrik akımını çok az ileten materyaller. Silikon Germanyum başlıca yarı iletkenlerdir.
Yarı iletken : Koşullara bağlı olarak bir iletken ve yalıtkan arasında hareket eden bir malzeme. Silikon elektronikte yaygın olarak kullanılan bir yarı iletkendir.
Yük (Load) : Elektriksel Yük]Belli bir miktar enerji tüketen enerji hattından güç çeken sistem.
Yüksek Geçiren Filtre (High Pass Filter) : Yüksek frekanslı sinyalleri geçiren düşük frekansları engelleyen filtre devresi.
Yüksek Gerilim (High Voltage) : Elektrik enerji sistemlerinde 100.000 volttan yüksek gerilimler.

 

Call Now Button